Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Countries
  • Netherlands

Blog posts about "Boekhandel en Antiquariaat De Roo"

Realised prices "Boekhandel en Antiquariaat De Roo "

Reland, Adriaan
Palestina Opgeheldert. Ofte de Gelegentheyd van het Joodsche Land. Uyt de Gedenkstukken der Ouden getrokken en op vaster Gronden als voorheen aangetoont en beweezen. Volgens zyn Hoogw: bestek ten dienste der Nederlanders uyt zyn Latynsch Werk getrokken, en met de nodige Landkaarten ter opheldering noodig voorzien. Hier is vooraangevoegt de Lykreden op deszelfs Overlyden door den Heer Professor Serrurier. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Voetius, Gisbertus
Theologisch Advys over 't Gebruyck van Kerckelijcke Goederen, van Canonisyen, Vicaryen, &c. WAARBIJ: Wolcke der Getuygen, Ofte het Tvveede Deel, van het Theologisch Advys over 't gebruyck van Kerckelijcke Goederen, Hier by komt een kort Verhael van den Oorspronck, Ordre, ampt, en Staet der Canonicken. Als oocke een Wederlegginge van eenige Objectien, Uytvluchten ende Exceptien. Door Gisbertus Voetius. WAARBIJ: Vertoogh van het Recht, Dat de Magistraet der Stadt Utrecht is hebbende, om haere ondersaten Geestelijcke Goederen besittende, te belasten mette betalinghe van 't onderhoudt der Predikanten en Schoolen, met de Appendentien van dien. WAARBIJ: D. Gisberti Voetii Ware Gevoelen, Ontrent de Particuliere By-Een-Komsten der Christenen. Met een Aanspraak tot Verdediging van die By-een-komsten, ende van D. Voetii gevoelen daar ontrent. WAARBIJ: Gisberti Voetii Gevoelen, Ontrent de particuliere By-Een-Komsten der Christenen. Kortelijck uyt syne Schriften te samen getrocken. WAARBIJ: Allon Bachuth, of Lyck-Predikatie, Over de Dood van den Hoog-beroemden Heere Gisbertus Voetius. Door Cornelis Gentman. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Grünewald, H.
De Savooijaard. Een Verhaal Voor De Jeugd. Naar het Hoogduitsch. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Ziegenmeyer, Jacob
De Wereldling Ontdekt, En tot een Juychend Christen Opgeleyd. In Ses Samenspraaken tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van Wereldlingen, Als ook tot Versterking en Leyding van Begenadigden. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Heiden, Frans Jansz. van der
Vervaarlyke Schipbreuk van 't Oostindiesch Jacht ter Schelling, onder het Land van Bengale, Verhaalende deszelfs verongelukken, en den gruwelyken Hongersnood van 32 Schipbreukelingen op zeker onbewoont Eiland, daar zy van 't Wrak met een Vlot aanquamen. Als ook hoe zy van het zelver Eiland in Bengale landen, en voorts in 't Veldleger van den Grooten Mogol, tot in 't Koningryk van Assam landewaarts opgevoert zyn. Benevens eene bondige Beschryving der Koningryken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery, enz. En in dezen Druk zeer vermeerdert door Willem Kunst, welke het zelve alles mede bygewoont heeft. Met kopere Plaaten versiert. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Boekhandel en Antiquariaat De Roo has 0 objects in the categories.

Find address and telephone number to Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Advert