Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Countries
  • Netherlands

Blog posts about "Boekhandel en Antiquariaat De Roo"

Realised prices "Boekhandel en Antiquariaat De Roo "

Leydekker, Jacobus
De Hervormde Kerk andermaal verdedigt in 't gemeen tegen het Pausdom, in 't byzonder tegen den hoon den Hervormers, en Hervormde Leeree weer zeer onfatzoenlijk aangedaan door den R.Priester Thomas du Jardin in zijn Boek genaamt "Spoore der Waarheyd", enz. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Crugot, Martin
De Waare Christen in de Eenzaamheid. Na de laatste Hoogduitsche Uitgaave ten Halle nu in het Nederduitsch vertaald door E.J. Wildeman. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Ens, Cornelius
De Wonderen van de Gemeynschap tusschen Christus en sijn Volk, Onder de Sinne-Beelden van Bruydegom en Bruyd. Aanvankelyk begreepen in de vier eerste Verssen van Salomons Hogelied, uyt de grond opgehaalt en verklaart, in hare t'samen hang getoont en tot Zielstigtinge toegepast. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Cave, William
Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der heylige Apostelen, Euangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor. Uytgegeven met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge, door Hermannus Wits. WAARBIJ: Apostolische Mannen, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-Rekening, behelsende de Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. WAARBIJ: Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keysers. Uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Udemans, Godefridus Cornelisz.
Korte en Duidelijke Verklaring van het Hooglied van Salomo, met aanwijzing der Voornaamste Leerstukken, daarin vervat, en het nut daaruit vloeijende. Zamengesteld tot vertroosting en stichting van alle kinderen Gods, die opregt verlangen naar de Bruiloft des Lams. Met eene voorrede van J.J.A. Ploos van Amstel. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Boekhandel en Antiquariaat De Roo has 0 objects in the categories.

Find address and telephone number to Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Advert