Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Countries
  • Netherlands

Blog posts about "Boekhandel en Antiquariaat De Roo"

Realised prices "Boekhandel en Antiquariaat De Roo "

Robe, James
Geloofwaardig en Kort Verhaal van 't Heerlyke Werk Godts, Geopenbaart in de overtuiginge en bekeeringe van een groot getal zielen in de Gemeinte van Cambuslang, en in andere plaatsen van Schotlandt. Briefsgewyze geschreven aan een vriendt, met de noodige Attestatien van eenige Predikanten, Proponenten, enz. Als mede een Voorreden van den Eerw. Heere Hugh Kennedy. WAARBIJ: Nader en Uitvoeriger Verhaal van 't Heerlyke en Uitmuntende Werk Godts, Gewrogt in de Bekeeringe van veele zielen in verscheidene Gemeintes van Schotlandt, inzonderheid tot Kilsyth, en daar omtrent liggende plaatzen. Waar by gevoegt is, by wyze van Inleidinge, een Verhandeling over de Natuur, Middelen, Wyze, en Eindens der Bekeeringe. Door den Eerw. Heere Hugh Kennedy. WAARBIJ: Derde Stukje of vervolg wegens het Nader en Uitvoeriger Verhaal Van 't Heerlyke en Uitmuntende Werk Godts, Gewrogt in de Bekeeringe van veele zielen in verscheidene Gemeintes van Schotlandt, inzonderheid tot Kilsyth, en daar omtrent liggende plaatsen. Waar by gevoegt is een Voorreden, in zig behelsende eenige gedagten wegens de Wysheit en Heerlykheit van Jehovaas weg in 't Zaligen van Uitverkorene Zondaren. Door den Eerw. Heere Hugh Kennedy. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Bunyan, John
Eens Christens Reyse na de Eeuwigheyt. Vertoonende onder evrscheyden aerdige Sinne-Beelden, de gantsche staet van een Boetvaerdige en Godt-soeckende Ziele. In 't Engels beschreven, Ende nu om desselfs voortreflijckheyt in 't Nederduytsch vertaelt. Verciert met verscheyde Figuren en Versen. Den Achtsten Druck. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Teellinck, Willem
Den Spieghel der Zedicheyt, Daer in alle soorten van menschen haer selven besiende, bemercken mogen, oft sy oock niet geweken zijn van de eenvoudicheyt, die sy in hare kleedinge behoorden te betrachten. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Meiners, Eduard
Christus Alles en in Allen, of de Algenoegzaamheid van Christus, voor eenen der verdoemenis waardigen zondaar, om hem voor tijd en eeuwigheid te zaligen en behouden, eerste deel Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Hasius, Adrianus
Den Geestelycken Alarm, Tot schrik der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolghen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aenghewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tracktaet bequamelijck tot Predicatien konnen ghebracht werden, ten dienste van alle nieuwelinghen in 't heyligh Predick-Ampt. Tot een toegift noch een verklaringh over den 124. Psalm, passende op den teghenwoordighen vrede, tusschen desen Staet en den Koningh van Spanje. WAARBIJ: Anatomia. Dat is, Ontledinghe van acht-en-twintigh Texten, dewelcke kortelijck werden gheanalyseert, en met Paginen aenghewesen, hoe sy, uyt het voorgaende Tractaet, bequamelijck tot Predicatien konnen werden ghebracht. By een ghestelt ten dienste van alle Nieuwelinghen in het Heylighe Predick-ampt. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Boekhandel en Antiquariaat De Roo has 0 objects in the categories.

Find address and telephone number to Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Advert