All auctions in one place

 • Results for your search 

  0 For sale

  6 077 Sold

 • 0—330 000 000 GBP
 • 7 Jan 2016—12 Mar 2019

Filters

Clear all
- GBP
 • Connoisseur Bokauktioner

AHLICH / BROMELL / LINDESTOLPE / HIÄRNE / GRUBB. Den swenske lust- örte- och trä-gården, beprydd med blomster, köks-krydder och örter samt

och med förstånd bewaras för skada och förderf. Hwaruti och fines grundelig underrättelse, huru en köks- örte- och krydd-gård, wäl skall inrättas, och huru man skall så ut allahanda frö, samt plantera och sköta wäxterna wäl: jämte en : noga afhandling, huru man skall rätt så, plantera, göra fruchtbärande och fortplanta allahanda frucht-trän, såsom ock rätt wäl beskära dem. Hwilket alt medelst långlig erfarenhet är inrättadt effter Swerjes rikes och des länders climat : och belägenhet, samt til allmänn nytta sammanfattadt, med kopparstycken beprydt, och i dags liuset utgifwit af Johann Alich ... med kongl. majtz: privilegio. Stockholm, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiq. arch. boktr. Ahlich, Johann, ca 1680-1743. Stockholm, 1722. xxxii, 192 s.; 3 pl. Bunden med: HOORN, JOH. von. Bref til den edle och höglärde doctorn och anatomiæ professorn herr Magnus Bromell, hwaruti grundeligen och noga undersökes: huru wijda man utaf lungans siunckande eller flytande i watnet, kan med säkerhet döma och sluta: det barnet/ hwaraf lungan tages/ är dödt födt/ eller lefwandes i dags liuset kommit. Sthlm, J. L. Horrn, 1718. 8:o. 32 s. Waller 4879 Bunden med: Hiärne, Urban, 1641-1724 Xylobalsamus artificialis eller Träbalsam för en rum tidh sedan opfunnen: hwarigenom allehanda träwerke, därjemte mång annor ting för rutenhet och förderfwelse kunna förwaras. Stockholm, tryckt hos Joh. H. Werner, kongl. : boktr. Stockholm, 1718, 20 s. Bunden med: Lindestolpe, Johan (Linder, Johan) JOHAN LINDERS SWENSKA FÄRGE-KONST, MED INLÄNDSKE ÖRTER, GRÄS, BLOMMOR, BLAD, LÖF, BARKAR, RÖTTER, WEXTER OCH MINERALIER. Stockholm, tryckt hos Johan Laur Horn 1720, (4),115,(1)s med tvåfärgstryckt titelblad med träsnittsvinjett. S 115-116 felinbunden. . "Johan Linder 1678-1724, adlad Lindestolpe 1719, botaniker och läkare, assessor i Collegium Medicum från 1719, skrev banbrytande avhandlingar om gifter och avhandlingen OM DEN SMITTOSAME SJUKDOMEN FRANSOSER (1713), den första svenska om syfilis. Hans FÄRGE-KONST är likaså den första svenska i färgeriämnet och bygger helt på inhemskt grundmaterial." Bunden med: Grubb, Nils, 1681-1724 En sanfärdig och på bewisliga skähl sig grundande berättelse om det så kallade owäsendet i religion och kyrckio-disciplin, för hwilcket denna Uhmo församling, igenom någras, dehls argsinnades, dehls oförståndigas falska tidningar kommit i förklehnligit rychte. Utgifwen af Nils Grubb ... Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiquit. archiv. boktr. Stockholm, 1721, 80 s. (s. 76-80 saknas.).

 • SWESweden
 • 2018-09-30
Hammer price
Show price
Advert

DARWIN CHARLES. On the Origin of Species By Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.

John Murray London 1890.Sixth edition with additions and corrections. 34th thousand. 2 volumes. XXVI, 365, (2) pp.; V, 339, (1) pp. The sixth edition is generally held to be the last significant edition, containing as it does Darwin's final major corrections There is a glossary, and the word 'evolution' is used in the text for the first time. "An attractive and desirable copy of the 'most important scientific work of the 19th century' (Horblit) and 'the most important biological book ever written' (Freeman). Freeman ref: F436" "the book introduced the theory that populations evolve over the course of generations through a process of natural selection. It was controversial because it contradicted religious beliefs which underlay the then current theories of biology. Darwin's book was the culmination of evidence he had accumulated on the voyage of the Beagle in the 1830s and added to through continuing investigations and experiments since his return. The book was controversial, and generated much discussion on scientific, philosophical, and religious grounds. The scientific theory of evolution has itself evolved since Darwin first presented it, but natural selection remains the most widely accepted scientific model of how species evolve. The at-times bitter creation-evolution controversy continues to this day. ".

 • SWESweden
 • 2018-11-07
Hammer price
Show price
Advert
Advert
Advert

Withdrawal

CHAPMAN, F H AF. Tractat om skepps-byggeriet, tillika med förklaringar och Bevis öfver Architectura Navalis Mercatoris & c.

Chapman, Fredric Henric af. Johan Pfeiffer, Stockholm, 1775. Liten 4:o. (16), 245 + Errata ( 3) s. + 16 graverade utvikbara planscher + 8 utvikbara tabeller + 1 graverad vinjett. Samtida skinnband, renoverat, Med Thore Virginsresp John Scott Russells ex libris. "Fredrich Hindr: af Chapman Född 1721 död 1808, skeppsbyggmästare, viceamiral. Sveriges förste store fartygskonstruktör som gjorde skeppsbyggnad till vetenskap. Chapman påbörjade teoretiska studier i Stockholm och fortsatte sin utbildning i London, där han blev lärjunge till den för yt- och volymberäkningar av kurvformiga kroppar kände professorn Thomas Simpson 1750. Efter sammanlagt sju års studier i England, Frankrike och Nederländerna återvände Chapman till Sverige 1757. Åren 1782 - 1785 färdigställdes tio linjeskepp och tio fregatter, alla byggda efter Chapmans ritningar. 1783 varvsamiral och 1791 viceamiral. Under sin verksamma tid utgav Chapman flera väl genomarbetade avhandlingar och planschverk. Hans mest kända verk är det 1775 utgivna epokgörande arbetet Architectura Navalis Mercatoria. Där kommer också hans konstnärliga begåvning till uttryck. Chapman studied shipbuilding for six years in England, Holland and France. He returned to Sweden and directed the Shipyards in Karlskrona and Stockholm, and was raised to Admiral of the Fleet. He was the founder of modern Swedish Shipbuilding, as strong in mathematical theory as in practical experimentation. ".

 • SWESweden
 • 2019-01-14
Hammer price
Show price

Inledning til then swenska iurisprudentiam civilem, af naturens lagh och Sweriges rikes äldre och nyare stadgar uthdragen och upsatt.

Nehrman-Ehrenstråle, David. Lund, L. Decreaux, 1729. 4:o. 10, 424,14 s. bunden med: Nehrman-Ehrenstråle, David. Inledning til then swenska processum civilem, efter Sweriges rikes äldre och nyare stadgar/ författad och upsatt. Lund, L. Decreaux, 1732. 4:o. 12, 466, 22 s. Samtida skinnband med upphöjda bind, guldornerad rygg, brungul titeletikett och stänkta snitt. "David Nehrman, 1756 adlad Ehrenstråle (1695-1769), professor i svensk och romersk rätt vid Lunds universitet, är en av våra allra mest berömda jurister. Under 33 år skötte han så gott som ensam hela den juridiska undervisningen i Lund och föreläste över praktiskt taget alla juridikens dåvarande ämnen. Trots den allmänna uppskattning som kom Nehrman till del, trivdes han inte i längden med sitt ansträngande arbete utan ville byta ut professuren mot något praktiskt ämbete eller någon annan mindre betungande professur. Alla hans ansökningar om transport avisades dock med motiveringen att ingen lämplig efterträdare stod till buds. 1740 synes han ha resignerat och funnit sig i sitt öde och efter avskedstagandet 1753 slog han sig ned på sin egendom Säby i Småland och ägnade sig under resten av sitt liv omväxlande åt lantbruk och litterära sysselsättningar. Av hans skrifter anses ”Inledning til then swenska jurisprudentiam civilem” vara hans förnämsta arbete. En ny omarbetad upplaga utkom 1746 med anledning av de nya bestämmelserna i 1734 års lag. Av ”Inledning til then swenska processum civilem” utkom en ny upplaga 1751. Den var likaledes omarbetad med anledning av 1734 års lag. Svenskt biografiskt lexikon” menar att hans arbeten ”ha utövat ett mäktigt inflytande på samtidens rättsutveckling. Ännu femtio år efter E:s död begagnades hans läroböcker vid Lunds universitet”.

 • SWESweden
 • 2019-01-16
Hammer price
Show price

Withdrawal

FURTTENBACH J. Architectura civilis 1628. + Architectura privata 1641 + Architectura recreationis 1740.

Architectura civilis 1628. Das ist: Eigentlich Beschreibung wie man nach bester form und gerechter Regul furs Erste: Pallästa mid dero lust: und thiergarten darben auch grotten so dann Gemeine Bewohnungen Zum Andern kirchen, capellen, altär Gotshauser: Drittens, Spitäler, Lazareten und Gotsäcker aufführe unnd erbawensoll. Jonam Saurn 1628. 2, 20, 78s. + 17 kopparstick, (9, 13, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) Bunden med: Architectura recreationis Das ist: Von Allerhand Nutzlich end Erfrewlichen Cvilische Gewäben. Johann Schultses, Augsburg 1640. 2, 24, 120s. + 19 kopparstick. Bunden med: Architectura privata Das ist: Grundliche Beschreibung neben conterfetischer vorstellung... JOhann Schultzes, Augsburg 1641. 2,12,78s. + 5 kopparstick. Each work with engraved frontispiece, decorative printed title in red and black, dedication, Vorhede and Register; The plates by various engravers, largely after Furttenbach himself. Full contemporary leather, "The three books relate to speculative or fantastic architecture (showing what may be achieved), civil architecture and that for a more domestic and restricted market. The design of each book is highly-accomplished, with distinctive typography and Furttenbach's text keyed to the elaborate Baroque engravings with a clear methodology. Of particular interest are those plates that deal with gardens with plates showing elaborate mazes, small kitchen gardens, walled gardens and parterres, elaborate palaces, bourgeois houses, churches, theatres, cottages, orchards, stage and set designs (Furttenbach had studied in Italy with Giulio Parigi), decorative schemes, architectural details, plans and so on. 'Furttenbach (1591 - 1667), the elder of two architects of that name, was an architect in Ulm in South Germany who had previously spent ten years in Italy.This is an extensive collection of writings on every aspect of contemporary architecture, showing the extent to which architects were still expected to be jacks-of-all-trades. The plates . show his skill as a planner from everything from a palace downwards, including gardens and mazes; all are taken from his measured drawings".

 • SWESweden
 • 2019-02-13
Hammer price
Show price

BERGHAUS, H. Berghaus Physikalischer Atlas. Geographisches Jahrbuch 1850-1852.

Heinrich Berghaus. Justus Perthes, 1850. Original Wraps. Fine. 4to - over 9¾" - 12" tall. 1850-52. teil I. mit vier karten. 4,64p+4 maps. Inhalt: Hooker; Forschungen im östl Himalayah, mit karte von Sikkim; Beke: Ueber die georg verbreitung der sprachen von Abessinien un dder nachbarländer, mit karte; Beke: Bemerkungen über den Ursprung und die Urheimat der Gallas; Schlagintweit: Neüe Höhen-Bestimmungen des Gross-Glockner; schlagintweit, Untersuchungen über Quellen-Bildung udn die Isogeothermen der Alpen; Hallman: Bemerkungen die Untersuchung der Temperatur-Verhältnisse der Quellen betreffend; Wislizenus: Beiträge zur Genauern Kenntniss des Nördlichen Mexico, mit 2 karten; Reinwardt, Bemerkungen über die flora der Magalhaen'schen Länder; Killi Mandsharo, das Schneegebirge im Tropischen Ost-Afrika; nachtricht von den Britischen Expeditionen nach Tübet 1846,1848. + d:o 1850. teil II. mit einer karte von Afrika und einer grossen karte vom Himálaya. 2,64p,+2 karten. Berghaus: Berg-ketten und Fluss-System in Afrika mit karte; Hooker: Höhe des grossen tafellandes von Tübet; strachey: Über die schneelinie der himalaya mit karte; Strachey: Beschreibung der Glätscher in den hochthälern des Pindur und Kuphinie im Kumaon-Himalaya: Gallatin: Über das klima von Nord-Amerika. Gold, Platina, diamanten in den vereinigyten staaten und in californien; Candolle: U ber die Ursachen, welche dem verkommen der Planzen gegen Norden hin in Eüropa und den ähnlich gelegenen Ländern aein Ziel setzen; + D:o 1851. Teil III. 66p. Mit vier karten. Huton: Bericht über die geologischen Beschaffenheit des spiti-thals. HImalaya. mit karte ; Hodgson: Allgemeine Bemerkungen über die physikalischen Geographie des Hiimalaya. mit karte; Hooker: Forschungen im östlichen himalayas. mit karte; Berghaus: Ueber die Verwandtschaft der Schoschonen Komantschen und Apatschen. mit karte; beke: Ueber die Herleitung des Nils aus dem N'Yassi oder grossen see von Süd-Afrika: Der Cretinismus in den Piemontesischen Alpen. + 1852.t eil IV. MIt drei karten. 2,64,+3 karten. Bolotoff: Skizze einer karte des theils von asien zwischen der ostküste des Caspischen meeres und dem Alpensee Isaikul.; Gillis: Klima veränderungen in der hocheben von Santiago de Chile.:; Büttner: zur physikalischen geographie. von Kurland.; Scoresby: Ueber di zwellen im Atlantischen ocean.; Airy: Der gegenwärtige zustand. des erdmagnetismus; Phillips: Ueber die Lage der Isoklinen in Yorkshire: Wilson: Untersuchungen über das Dasein ursprünglicher Einwohner in Schottland vor der kelter-zeit; Beke: Antwort auf eine. Sprache von Abessinien; Hooker: Vegetation und Klima der Khossaya-Berge; Knittelmaier: Uebersicht der vermehrung der Volkszahl im Königreich Baiern; und viel.

 • SWESweden
 • 2018-01-22
Hammer price
Show price

* Note that the price doesn’t correlate with today’s value, but only relates to the actual end price at the time of the purchase.